Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen ve ticaret siciline kayıtlı merkez adresi “Farilla Mah. İnönü Cd. No:24 Bodrum 48400 Muğla“ (“Şirket”) tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecek ve işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve faaliyetler ile ilgili olarak işlenecektir:

Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, veri sahibinin web-sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve web-sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Şirketin mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiği sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Şirket veya şirketin belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından internette, https://www.bodrumhavlu.com internet sitesinde (ve/veya Şirket tarafından ileride açılacak internet sitelerinde), Şirket’in (mevcut ve/veya ilerideki) Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarında, kullanması, dağıtılması, yayınlaması, kaydedilmesi, işlenmesi, halka açık olarak gösterilmesi, kamuya açık hale getirilmesi,

Şirket’e ait (bunlarla sınırlı olmamak üzere) basılı medya, broşürler, filmler, sunumlar, slayt gösterileri, basın bültenleri, gazeteler, dergiler ve diğer yayınlarda kullanılması, dağıtılması, yayınlanması, işlenmesi, halka açık olarak gösterilmesi ve kamuya açık hale getirilmesi,

Pazarlama ölçümleri için Şirket veya dağıtım ortakları tarafından bilinen ve/veya henüz bilinmeyen her türlü kullanım şekliyle kullanılması ve/veya kullandırılması ve bu kapsamda Kişisel Verilerin tamamının veya bir bölümünün kullanılması, kullandırılması, dağıtılması, yayınlanması, işlenmesi, kopyalanması, halka açık olarak gösterilmesi ve kamuya açık hale getirilmesi ve bu amaçlarla (örneğin; işaretleme, kesme, rötüş, vs.) değişiklik yapılması, yeniden düzenlenmesi,

Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi;
– Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
– Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
– Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi;
– Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası.

Şirket tarafından kullanıcıların kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:
– Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi
– Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Şirket ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)
– İşlem Güvenliği Bilgisi: Üyelik bilgileri, parola bilgileri
– Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

Kişisel Verilerin Aktarımı
Bu belgedeki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirket’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (iştirakler, bağlı şirketler, iş ortakları, Şirket’in hizmet aldığı ajanslar, reklam ajansları, işbirliği yapılan kurumlar, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan banka, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler, operatörler, hissedarlar, tedarikçiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirket tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Şirketin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır. Bunun yanı sıra yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin web sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca Şirket’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket ayrıca, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kişisel Veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel Verinin, ilgili kişi tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, tarafınızca sağlanan kişisel verileri, bu belgede belirtilen amaçların yerine getirilmesi için ve bu belgede belirtilen nedenlerle ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklayabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, bildirilmesini isteme
haklarına sahiptir.

***
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Şirket’e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.
Bununla birlikte, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Farilla Mah. İnönü Cd. No:24 Bodrum 48400 Muğla adresine veya elektronik posta adresiniz sisteminizde kayıtlı ise [email protected] e-posta adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.

***
İşbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni’ni tamamen okuyup anladım, gerekli bilgilendirmeler tarafıma yapıldı ve bu metnin bir adet kopyasını kendimde tutuyorum.